Aktualny regulamin klubu EUROGYM

REGULAMIN KLUBU

Przez użyte w regulaminie wyrażenia rozumie się:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady świadczenia usług i udostępniania towarów przez klub EUROGYM, dostępny na stronie www.eurogym.pl, w recepcji jak i na tablicy informacyjnej klubu.

2. Klub EUROGYM – obiekt sportowo-rekreacyjny prowadzony przez firmę Centrum Zdrowia EUROMED Sp. z o.o. siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Staszica 3, NIP: 684 240 62 95, pod adresem 38-400 Krosno ul. Bursaki 45.

3. Dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, a także legitymacja zawierająca dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania.

Zasady korzystania z klubu EUROGYM

1. Korzystanie w ramach karnetu z oferty klubu EUROGYM oraz korzystanie z jednorazowych wejść do niego zobowiązuje tym samym do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

2. Z siłowni i/lub zajęć fitness mogą korzystać osoby pełnoletnie, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście. Natomiast osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą dodatkowo posiadać zgodę opiekuna prawnego. Formularz „zgody opiekuna” uzyskać można w recepcji klubu.

3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze sprzętu i urządzeń dostępnych na terenie klubu EUROGYM zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami zamieszczonymi na terenie klubu EUROGYM oraz zaleceniami personelu.

4. Wstęp na sale ćwiczeń jest możliwy tylko i wyłącznie w stroju sportowym oraz czystym, zmiennym, sportowym obuwiu. Zalecane jest posiadanie własnego ręcznika lub jego wypożyczenie w recepcji klubu. Istnieje możliwość zakupu klubowego ręcznika na własność.

5. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawnieni są tylko pracownicy klubu EUROGYM.

6. Na terenie całego obiektu uprasza się o kulturalne oraz spokojne zachowanie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

7. Użytkownicy klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.

8. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, pod natryskami i w toaletach.

9. Za dewastacje rzeczy należących do klubu EUROGYM oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klienci będą odpowiadali prawnie oraz/lub finansowo.

10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Na terenie klubu EUROGYM obowiązuje zakaz:
– wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
– palenia wyrobów tytoniowych (dostępna palarnia przy wejściu głównym),
– wprowadzania zwierząt,
– powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym życiu i zdrowiu innych osób,
– handlu, akwizycji, dystrybucji oraz umieszczania materiałów reklamowych przez osoby do tego nieupoważnione.

12. Na terenie klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w klubie. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego, a w przypadku kolejnego złamania tego zakazu z nałożeniem zakazu wstępu na teren Klubu EUROGYM. Kierownictwo klubu dopuszcza możliwość nawiązania współpracy z niezależnymi, wykwalifikowanymi Trenerami/Instruktorami na warunkach wzajemnie uzgodnionych.

13. Przed wejściem na salę należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście. Osoby pojawiające się pierwszy raz w klubie uprawnieni są do bezpłatnej wizyty, która zostanie zarejestrowana w systemie.

14. W celu otrzymania kluczyka do szafek w szatni na czas korzystania z usług klubu EUROGYM, należy zostawić na recepcji ważną Kartę Klubową klubu EUROGYM.

15. Personel recepcji ma prawo do potwierdzenia tożsamości posiadacza KARTY KLUBOWEJ prosząc o okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

16. Zasady korzystania z szatni w klubie, określone zostały w poniższych pkt.:

A. Klient zobowiązany jest pozostawienia swoich rzeczy w szafce zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę siłowni, fitness, do sauny z plecakami lub innym bagażem jest zabroniony. Wstęp do klubu EUROGYM możliwy jest po okazaniu ważnej Karty Klubowej, lub wykupienia określonej usługi.

B. Wyodrębnione oddzielnie pomieszczenia (szatnie) klubu wyposażone są w szafki zamykane na kłódki. Jedynie szafki znajdujące się w korytarzu na parterze klubu są zamykane na kluczyk. Klient może przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji za dodatkową opłatą – 6 zł za sztukę.

C. Klient klubu zobowiązany jest do po zakończeniu korzystania z usług klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę po wcześniejszym opróżnieniu zawartości szafki. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu klubu przez wszystkich klientów (po zamknięciu klubu, czyli po godz. 23.00) jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki będzie zabezpieczona w plastikowym worku do godz. 12:00 dnia następnego w Recepcji klubu.

D. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić personel Recepcji.

E. W przypadku korzystania z szafek zamykanych na kluczyk, klient musi przed wejściem do klubu pobrać w recepcji kluczyk do szafek i przed wyjściem zdać kluczyk w Recepcji.

17. Za zgubienie kluczyka do szafki ponosi się koszt w wysokości 30 zł.

18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szafkach, poza szafkami lub na terenie klubu.

19. Każdy użytkownik klubu EUROGYM zobowiązany jest do posiadania świadomości odnośnie swojego stanu zdrowia, a przed skorzystaniem z usług klubu EUROGYM ma obowiązek poinformować obsługę klubu EUROGYM oraz instruktora, jeśli z jego usług korzysta, o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

20. Klub EUROGYM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające z winy lub ze złego stanu zdrowia użytkownika, w tym z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

21. Klientom wydawane są KARTY KLUBOWE – opis usług, oraz cena dostępne są na stronie www.eurogym.pl, w dokumentach na tablicach informacyjnych jak i u pracowników recepcji klubu.

22. Z KARTY KLUBOWEJ może korzystać tylko jej właściciel. Nie ma możliwości odstąpienia jego innej osobie. W przypadku stwierdzenia, że uczestnikiem zajęć nie jest osoba, która wykupiła określone usługi, klub EUROGYM zastrzega sobie prawo do anulowania KARTY KLUBOWEJ.

23. Określone usługi wykupione na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych, muszą być wykorzystane w określonym czasie. Nie ma możliwości ich przedłużenia. W przypadku nagłego wyjazdu, choroby, dopuszcza się jednorazowe zawieszenie ważnego karnetu po wcześniejszym zgłoszenie takiego faktu mailowo, telefonicznie lub osobiście u pracownika recepcji.

24. Niewykorzystane zakupione usługi przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

26. W przypadku zgubienia lub zniszczenia KARTY KLUBOWEJ możliwe jest wyrobienie duplikatu, które wymaga naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 5 zł.

27. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, KARTA KLUBOWA może zostać unieważniona czasowo lub na stałe.

28. Kierownictwo klubu EUROGYM zastrzega sobie prawo do rygorystycznego egzekwowania zasad zawartych w tym Regulaminie z natychmiastowym zerwaniem umowy z Klientem.

29. Kierownictwo klubu EUROGYM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, cennika usług, godzin otwarcia, grafiku zajęć. O wszelkich zmianach klienci będą informowani z wyprzedzeniem poprzez stronę internetową www.eurogym.pl lub na miejscu w recepcji klubu.

30. Klient klubu EUROGYM wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych.

Informacje dla osób korzystających z zajęć fitness/rowery/siłownia:

1. Opłatę za korzystanie z zajęć należy uregulować przed rozpoczęciem ćwiczeń.

2. Na żądanie klienta wystawiane są faktury, wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, możliwe do odbioru w recepcji EUROGYM, po uprzednim podaniu obsłudze pełnych danych odbiorcy.

3. Rezerwacji na poszczególne zajęcia grupowe fitness dokonywana jest z 7-dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie, e-mailowo lub osobiście na recepcji klubu.

4. Wstęp na sale jest dozwolony wyłącznie w godzinach otwarcia klubu i za zgodą pracownika klubu.

5. Zajęcia grupowe w salach fitness mogą trwać 45 min lub 60 min.

6. Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie.

7. Na sale zajęć napoje należy wnosić tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach, natomiast zabronione jest żucie gumy, spożywanie posiłków i napojów alkoholowych.

8. Osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach fitness powinna przed rozpoczęciem zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Z zajęć powinny korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości w trakcie zajęć użytkownik ma obowiązek poinformować instruktora oraz obsługę klubu EUROGYM.

9. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora/trenera.

10. Klub EUROGYM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez instruktora.

Dodatkowe informacje dla osób korzystających z siłowni:

1. Ze względów higienicznych wymagane jest bezwzględne używanie na siłowni ręcznika jako podkładu na siedziska lub/oraz oparcia maszyn podczas ćwiczeń.

2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.

3. EUROGYM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę siłowni.

4. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów (hantli, sztang     i talerzy) jest proszona o odniesienie na właściwe miejsce używanych podczas ćwiczeń przedmiotów.

5. Nie wolno rzucać hantlami oraz opuszczać stos w maszynach z dużych wysokości.

6. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.

7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.

aktualizacja 24.09.2017 r., godz. 18:25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>